Институт низоми
Институт низоми

 

Тошкент Молия Институти низоми

 

 

 

ТОШКEНТ МОЛИЯ ИНСТИТУТИНИНГ

УСТАВИ

 

1. У мумий коидалар

 1. Тошкент молия институти (кейинги Уринларда ТУШ деб юритилади) Узбекистон Республикаси Президентининг 1991 йил 13 майдапа Фармони ва Вазирлар Махкамасининг 1991 йил 13 шондаги 154-сонли карори асосида Тошкент кисоб-иктисод техникуми хамда Халк хУжалиги институтининг ”Молия-кредит” ва «Хисоб-иктисод» факультетлари базасида ташкил этилган бУлиб, Олий ва Урта махсус пЫлИМ вазирлигининг ташкилий тузилмасига киради.
 2. ТМИ давлат олий таълим муассасаси хисобланиб, олий таълимнинг асосий ва кУшимча (ёки факат асосий) таълим дастурларини бажариш бУйича таълим фаолияти билан шугулланади, шунингдек, Узбекистон Республикасининг конун хужжатларига мувофик укув-педагогик ва илмий-методик хамда бошка фаолиятни амалга оширади ва таълим хизматларини кУрсатади.
 3. ТУШ уз фаолиятида Узбекистон Республикасининг Конституцияси, ”Таълим тУгрисида”ги Конуни, Кадрлар тайёрлаш миллий дастури, Олий Мажлис палаталарининг карорлари, Узбекистон Республикаси Президентининг Фармонлари, карорлари ва фармойишлари, Вазирлар Махкамасининг карорлари ва фармойишлари, Олий ва Урта махсус таълим вазирлигининг норматив-хукукий хужжатлари ва кУрсатмалари, шунингдек мазкур Уставга амал килади.
 4. ТМИ юридик шахс хисобланади. Оператив бошкарувида узига тегишли мол-.мулкка эга ва ушбу мол-мулк бУйича уз мажбуриятларига мувофик жавоб беради. ТУШ уз номидан мол-мулк сотиб олиши, сотиши ва мулий хамда номулкий умсуютарни амалга ошириши, зиммасига мажбурият олиши, судда даъвогар ва жавобгар булиши мумкин.
 • ТМИ мустакил балансга, банк муассасаларида кисоб-китоб ва бошка, шу жумладан, валюта бУйича хисоб ракамларига, Узбекистон Республикаси Давлат герби тасвири туширилган ва уз номи ёзилган мухрга, штамплар ва бошка реквизитларга эга.
 • ТМИ жойлашган манзил: Тошкент шахри, Амир Темур кучаси 60-А уй,
 • Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги газначилигидаги Юр 23402000300100001010, СПо 201122919, ББ ХККМ тошкент шахар, банк муассасаси коди ООО 14, ТО ШКеНТ молия институти
 • ш.уЈр 100010860262667094100079001 (бюджет), ш.уЈр 400910860262667950100079001 (тулов-контракт), СТИР 201221691.
 • ТМИнинг Узбек,рус ва инглиз тилларидаги расмий тулик ва киска номи:
 • Тошкент молия институти (ТМИ),
 • Ташкентский финансовый институт (ТФИ).
 • Ташкент Финанcэ Институте (ТП)

П. ТМИнинг асосий вазифалари

  5. ПЛ4нинг асосий вазифалари куйидагилардан иборат:

 • шахснинг интеллектуал, маданий ва маънавий-ахлокий камол топишига бутан эхтиёжларини олий таълим ва олий таълимдан кеЙИнги таълим оркали кондириш;
 • хар томонлама ривожланган ва комил шахсни, мустакил давлат фукаросини, уз Ватани фидойиси, халк, жамият ва оила олдидаги • уз масъулиятини хис килувчи, миллий ва умуминсоний кадриятларни хурмат килувчи, халк анъаналарини бойитувчи ва мустахкамловчи, Ватан келажаги учун виждонан ва халол мехнат килувчи этиб шакллантириш;
 • илмий-педагогик ходимлар ва таълим олувчиларнинг тадкикотлари ва ижодий фаолиятлари оркали Фанни тараккий этгириш, олинган натижалардан таълим жараёнида фойдаланиш;
 • иктисодиётнинг тегишли сохалари учун олий маълумотли мутахассисларни ва илмий-педагогик кадрларни тайёрлаш, кайта тайёрлаш ва малакасини ошириш; жамиятнинг ахлокий, маданий ва илмий кадриятларини саклаш ва бойитиш; ахоли Уртасида билимларни таркатиш, унинг маънавий-маърифий ва маданий даражасини кутариш; уз йУналиши ва мутахассислиги бУйича юкори малакали билимга ва касбий кУникмаларга эга бУлган, ахборот коммуникацион технологияларни мукаммал Узлаштирган, камида битга хорижий тилни Узлаштирган, жисмонан ва маънан баркамол мутахассисни етиштириш.

ИИИ. ТМИнинг таркиби

  6. ТМИнинг таркибига куйидагилар киради:

  1) Ректорат:

 • Ректор;
 • У№ ишлари бУйича проректор;
 • Илмий ишлар бУйича проректор;
 • Маънавий-ахлокий тарбия ишлари бУйича проректор;
 • Академик лицейлар ва касб-»нар коллежлари билан ишлаш бУйича проректор;
 • Молиявий ва иктисодий ИИ.шаРИ бУйича проректор;
 • Бирлашган касаба уюшмаси;
 • Ахборот-нашриёт комплекси;
 • ”Камолот”
 • Хотин-кизлар кумитаси.

  2) Кенгаш ва гурухлар (марказлар): Васийлар Кенгаши; Институт Кенгаши;

 • Илмий-услубий Кенгаш;
 • Устоз-мураббийлар Кенгаши (жамоатчилик асосида);
 • Ахборот гурухи (жамоатчилик асосида);
 • Инновацион технологиялар маркази (жамоатчилик асосида).

  З) Факультетлар:

 • Молия-икгисод факультети;
 • Кредит-ищтисод факультети;
 • Хисоб ва аудит факультети;
 • Молиявий менежмент факультети;
 • Сурурта факультети;
 • Бюджет хисоби ва давлат жамгармалари факультети; Лойихаларни МОЛИЯПШТИРИШ факультети; Магистратура бУлими.

  4) Кафедралар:

  а) Гуманитар ва ИлсТШТИЙ-ИКТИСоДИЙ кафеДралар:

 • Узбекистон тарихи;
 • Фалсафа ва Узбекистонда демократик жамият »риш назарияси ва амали&ги;
 • Икгисодиёт назарияси;
 • Узбек ва рус тиллари;
 • Чет тиллари;
 • Жисмоний маданият ва спорт.

  б) Математик ва ПШбИИЙ-ИЛМИЙ кафеДралар:

 • Олий ва амалий математика;
 • Минтакавий иктисощёт;
 • Информацион-коплуъикацион темологиялар.

  в) Умумкасбий ва ЛЛВ71УCОC1Ук кафеДрстари:

 • Молия;
 • Бухгалтерия хисоби•
 • Молиявий тахлил;
 • Соликлар ва солима тортиш;
 • Банк ишиʼ,
 • Аудит;
 • Лойихаларни молиялаштириш;
 • Сугурта иши;
 • Бизнес ва тадбиркорлик;
 • Молиявий менежмент;
 • Газначилик иши•,
 • Банк кисоби ва аудит;
 • Молия бозори ва кимматли когозлар;
 • Касб ТсЛИМИʼ,
 • Менежмент ва маркетинг;
 • Статистика;
 • Бюджет хисоби.

  5) БУлимлар:

 • Ходишар бУлими;
 • Укув-услубий бошкарма;
 • Бухгалтерия бУлими;
 • Маънавият ва маърифат хамда иктидорли ёшлар билан ИШЛаШ бУлими;
 • Режа-молия булими; булим; булим;
 • Илмий ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш бУлими; Тахририёт ва нашри&г булими; Ахборот технологиялар маркази; Ахборот-ресурс маркази; Девонхона ва архив бУлими;
 • Маркетинг хизмати бУлими;
 • Халкаро алокалар бУлими;
 • Укитишни техник воситалари бУлими; Техник ЭКСПЛУГПСИЯ ва .хУжалик булими;
 • Меҳнат муҳофазаси булими;
 • Маркетинг ва назорат булими;
 • Юридик булими;
 • Иқтисодиёт булими;

  6) Бошка твилмалар:

 • «Иктисод Молия» нашриёти (хУжалик кисобида);
 • дам олиш оромгохи;
 • Техник-таъмирлаш ва тезкор кайта тиклаш хизмати;
 • газетаси тахририяти; “Мо.лия" жлрнати тахририяти;

ИВ. ТМИНИ бошкариш

 1. ПЛ4ни бошкариш Узбекистон Республикаси конунчилиги хамда ушбу Уставга мувофик якка рахбарлик ва олий таълим муассасасининг Васийлар кенгаши оркали жамоатчилик бошкарувини уйгунлаштириш тамойили асосида амалга оширилади.
 2. ТМИни бевосита бошкариш Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси тайинлайдиган ректор томонидан амалга ОШИРИПДИ.
 • Ректор ТМИ фаолиятига тула масъулдир. Ректор Узбекистон Республикаси конунчилигига мувофик ТУШ номидан иш олиб боради, барча йдоралар, х,уассасалар, корхоналарда унинг вакили сифатида катнашади, ТУИНИНГ молмулкига масъуллик килади, шартномалар тузади, ишончномалар беради, банк муассасаларида ТУИнинг хисоб ракамларини очади, молиявий маблаглардан Урнатилган тартибда фойдаланиш бУйича фармойишлар беради.
 • Ректор мв ваколати доирасида:
 • ТМИнинг барча профессор-Укитувчилари, ходимлари, талабалари ва бошка Таʼ.ТЊМ олаётганлар учун мажбурий бУлган буйруклар чикаради ва топширикдар беради;
 • Узбекистон Республикаси Олий ва Урта махсус таълим вазирлиги билан келишилган холда Тошкент молия институти хузуридаги хужалик хисобида ишловчи молия-банк ходимларининг малакасини ошириш ва уларни кайта тайёрлаш тармоклараро институти директорини лавозимига тайинлайди хамда лавозимдан озод килади;
 • ТМИ проректорлари лавозимига номзодларни тавсия этади ва проректорлар, деканларнинг муайян вазифалари хамда масъулиятларини белгилайди;
 • ТМИ илмий-педагогик ходимларини ва хизматчиларини Узбекистон Республикаси мехнат конунчилиги ва Вазирлар Махкамаси томонидан белгиланган тартибда ишга олиш ва бУшатишни амалга оширади;
 • ТМИ таркибига кирган илмий-тадкикот, тажриба-экспериментал хамда бошка ташкилот ва бУлинмаларнинг вазифаларини белгилайди хамда улар тУгрисидаги низомларни тасдикдайди;
 • ТМИ ходимларининг лавозим маошларига хар ойлик устамалар ва кУшишаларни белгилайди;
 • Касаба уюшма кумитаси ёки Т№П4нинг бошка ваколатли органи билан келишган холда Ички тартиб коидаларини тасдиклайди.
 • Ректор, ТМИда намунавий штат бирликларига мувофик ажратилган маблаглар хамда иш хаки фонди, тасдиманган ТЕШ ходимларининг сони ва лавозим маошлари, тариф сеткаси доирасида куйидаги хлкдарга эга:
 • ТМИ профессор-Укитувчилари ва ТУШ ходимларининг штат бирлигини тасдиюлаш хамда лавозим маошларини белгилаш;
 • ТМИ Кенгашининг тавсиясига биноан Урнатилган тартибда тегишли =ив-хчткий хужжатларга мувофик факультетларни (кафедраларни) очиш птатиш.
 • ТМИ ректорига узи ишлаётган олий таълим муассасасида ва ундан гасжарида хак тУланадиган бошка рахбарлик лавозимида Уриндошлик бУйича ни-щашга рухсат этилмайди. Ректор уз вазифаларини уриндошлик бУйича .МхМКИН эмас.
 • Узбекистон Республикаси Президентининг 1992 йил 9 март Ф-137-сонли мувофик ТМИ проректорлари ректор тавсиясига кура, Олий ва ТВ=а махсус таълим вазири томонидан Узбекистон Республикаси Президенти девони билан келишилган холда тайинланади.
 • Факультет деканлари Олий ва Урта махсус таълим вазирлиги билан келиитан хо.иа ТМИ ректорининг буйруги билан тайинланади.

  9» Узбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2003 йил 22 февралда ! --:он билан давлат рУихатидан утказилган ”Олий таълим тУгрисидаги мхвофик ТМИда олий таълим муассасаси фаолиятининг асосий масалаларини куриш учун Кенгаш ташкил этилади,

 • Кенгаш таркибига ректор, проректорлар, факультет деканлари, кафедра худирлари ва ТМИ Бирлашган касаба уюшмаси кенгаши вакиллари киради. Ректор Кенгаш раиси хисобланади. Кенгашнинг бошка аъзолари умумиЙ маклисда (конференцияда) яширин овоз бериш йУли билан сайланади. Профессор-Укитувчилар таркибидан Кенгашга сайланадиганлар сони ректор бхйрхти билан белгиланади.
 • Кенгашнинг ваколати, уни сайлаш ва фаолият юритиш тартиби таълимни бОШКЋРИШ бУйича ваколатли давлат органи томонидан белгиланади.

  10. ТМИда институт фаолиятини жамоатчилик асосида бошкарувчи Васийлар кенгаши ташкил этилади. Васийлар кенгаши ва унинг таркибига мхассис-вазирликлар, махаллий хокимият, ишбилармон доиралар, жамоатчилик ташкилотлари, жамгарма ва васийлар, бошка таълим муассасаларининг вакзтлари киради.

 • Васийлар кенгашининг таркиби, ваколатлари, шакллантириш таркиби ва КОНХНЧИЛИК хужжатлари билан белгиланади.

  11 . ТМИ.да касаба уюшмаси ва бошка жамоатчилик ташкилотлари фаолият Талабалар ва ходимлар манфаатларини химоялашни таълим ва фан яж-аба поигмалари хамда уларнинг ТМИда сайланган органлари амалга оширади.

 • ПЛИ профессор-Укитувчи, ишчи-ходим ва талабаларининг мехнат,
 • ЕЖТИМОИЙ. иктисодий. маънавий, интеллеклуал хукук ва манфаатларини
 • ИНСТИвТ Бирлашган касаба уюшмаси ”Касаба уюшмалари, .хзжзъзари ва фаолиятининг кафолатлари тугрисида"ги Узбекистон
 • Конни. Узбекистон таълим ва фан ходимлари касаба
 • Уставн. инститп Ректорати билан жамоа аъзоларини ИЖТИМОИЙ, 32 химоясини таъминлашга каратилган Жамоа шартномаси ва бошка меъёрий хужжатларда белгиланган хукук ва мажбуриятларни амалга ОШИРаДИ.

  13. Институт профессор-Укитувчи, ишчи-ходим ва талабаларининг ваколатли органи сифатида фаолият кУрсатувчи Бирлашган касаба уюшмасига нисбатан институт Ректорати »хйидаги мажбуриятларни амалга оширади:

 • касаба уюшмасига унинг фаолияти учун зарур булган жихозланган б;тно-тарни фойдаланиш учун текинга беради; касаба уюшмасига институт профессор-Укитувчи, ишчи-ходим, талабалари ва хларнинг оила аъзолари билан маданий-маърифий, спорт-согломлаштириш ишларини олиб бориш учун зарур булган дам олиш масканларини бепул Фойдаланиш учун беради; касаба уюшмаси фаолиятини йУлга куйиш учун бошка моддий шаооитларни яратиб беради, жумладан, офис мебели ва жихозлари, канселярия моллари ва бошкалар билан таъминлайди.

  14. ТМИда илмий ва ихтиёрий жамиятлар, илмий-услубий, илмиЙ-техник кенгашлар ва комиссиялар, ёш олимлар кенгаши ва бошкалар ташкил этилиши -МхМКИН. Бошка жамоатчилик ташкилотлари ваколатли органларининг »туклари ва уларга нисбатан ТМИ маъмуриятининг мажбуриятлари куйидагилардан иборат:

 • фаолият олиб бориш учун зарур бУлган жихозланган биноларни Фойдаланиш учун текинга бериш; моддий шароитларни яратиб бериш, жумладан, офис мебели ва жихозлари, канселярия моллари ва бошкалар билан таъминлаш.
 • Ректорат ва Кенгаш уз фаолиятида ТУШ жамоатчилик ташкилотларининг тавсияларини куриб чикади ва уз фаолиятларида уларни инобатга олади.
 1. ТМИ факультетини Узбекистон Республикаси Олий ва Урта махсус таыли.м вазирлиги билан келишилган холда ректор томонидан тайинланадиган декан бошкаради. Факультет декани уз фаолиятида ТМИ Устави ва факультет НИЗОМИГа амал килади. Факультетда Урнатилган тартибда тасдикланган низом асогида фаолият курсатувчи факультет кенгаши ташкил этилиши мумкин.ТМИ кафедраси фаолиятига Узбекистон Республикаси Вазирлар ХЕххамаси томонидан тасдикланган ”Олий таълим муассасаларига педагог холемларни танлов асосида ишга кабул килиш тартиби тУгрисида”ги низомга танлов асосида мудир рахбарлик килади. Кафедра мудирининг заж•о.латлари ва кафедранинг фаолияти Урнатилган тартибда тасдикданган юВОМИ асосида амалга оширилади.
 • Укув-тарбиявий ва илмий-услубий ишлар
 • ПП4да тегишли юналиш ва мутахассисликлар бУйича олий таълим ва юртидан кейинги таълимнинг асосий таълим дастурлари, кУшимча сзадрларни кайта тайёрлаш ва малакасини ошириш)нинг дастурлари оишрилади.

  18. ТМИда ТеГИШЛИ йУналиш ва мугахассисликлар бУйича олий таълим дастурлари бакалавриат ва магистратура боскичларида амалга оширилади.

 • Бакалавриат - таълим йУналиши бУйича фундаментал ва амалий билимлар бетхзџл. <ЋИШ муддати 4 йилдан кам бУлмаган таянч олий таълимдир. Бакалавр засприни тугатган битирувчиларга давлат аттестацияси якунлари бУйича таълим «налипли бУйича «бакалавр» даражаси берилади хамда давлат намунасидаги ДиПЛОМ топширилади.
 • 1Магистратура йУналишнинг муайян мутахассислиги бУйича фхндаментал ва амалий билимлар берувчи, бакалавриат негизида, укиш бУйича муддати 2 йилдан кам бУлмаган олий таълимдир.
 • Магистр дастурини тугатган битирувчиларга давлат аттестацияси якунлари б
 • Бакалавр ва магистрлик давлат намунасидаги диплом унинг эгаларининг касбий фаолият билан шугулланиш ёки танланган таълим йУналишига ва мпахассислигига мувофик таълим муассасаларининг навбатдаги боскичларида

  ТМИнинг кундузги ишлаб чикаришдан ажралган холда бакалавриат улув шаюллари бУйича куйидаги йУналишларига талабалар кабули амалга оширилади:

 • 5230600 - Молия
 • 5230700 -Банк иши;
 • 5230800- Солиюлар ва солима тортиш;
 • 5230900 -Бухгалтерия хисоби ва аудит (тармокдар бУйича);
 • 5230200- Менежмент (тармоюпар ва сохалар бУйича);
 • 5231200 -Спурта иши; 5231300- Пенция иши;
 • 5231500- Бахолаш иши;
 • 511 1000-Касб таълими (5230600-Молия);
 • 5111000 -Касб таълими (5230700 -Банк иши);
 • 5111000- Касб таълими (5230900-Бухгалтерия хисоби ва аудит);

  ТМИнинг магистратурасига Оидаги мутахассисликлар бУйича талабалар \2бу.ли амалга оширилади:

  Иктисодиёт (тармоклар ва сохалар бУйича);

 • 4-42.30601 - Давлат молиясини бошкариш;
 • 5.4230602- Корпоратив молия ва кимматли когозлар бозори (сохалар З*гча):
 • 5А2ЗО6ОЗ- Инвестицияларни бошкариш (тармощпар ва сохалар бУйича); 5А2ЗО6О4- Халкаро молия;
 • 5А2ЗО7О1 -Банк иши (фаолият турлари бУйича);
 • 5А2ЗО702 -Банк хисоби ва аудит;
 • 5А2ЗО9О1 - Бухгалтерия хисоби (тармоиар бУйича);
 • 5А230902 Аудит (тармощлар бУйича);
 • 5А2З1102 - Ташки иктисодий фаолият (фаолият турлари ва тармомар бУйича);
 • 5А231201 - Сугурта ишиʼ,
 • 5А2ЗИЗО1 - Пенция ишиʼ,
 • 5А2З]4О1 -Статистика (тармоюлар ва сохалар бУйича).
 1. ТМИда таълим жараёнини ташкил этиш, таянч олий таълим муассасаси томонидан ИШЛаб чикиладиган ва Урнатилган тартибда тасдиманадиган Давлат таълим стандартлари, режалари ва фан дастурлари, олий таълим муассасаси ректори (Укув ишлари бУйича проректор) томонидан тасдикданган укув жараёни графиги, ишчи укув режалари ва укув дастурлари хамда дарс жадвали билан тартибга солинади.Таълим жараёнини максадли йУналтириш йУли билан ташкил этиш, яъни ТаЛИМ шакллари, услуб ва воситаларини танлаш йУли билан ТМИ талабаларига ехтий талимнинг асосий касбий таълим дастурларини Узлаштириш учун зарурий т парт-шароит яратиб берилади.Таълим-тарбия жараёнининг бирлиги давлат таълим стандартлари оркали таъмињланади. ТМИнинг ижтимоий-икгисодий ва гуманитар фанлар кафедралари, маънавий-маърифий ва спорт бУгинларига, талабалар ва бошка жамоатчилик ташкилотларига рахбарлик килиш ва уларнинг фаолиятини мхвофимаштириб бориш маънавий-ахлокий тарбия ишлари бУйича проректор томонидан амалга оширилади.
 2. ТМИда укув машгулотларининг куйидаги асосий турлари бажарилади: маъруза, семинар, амалий машгулот, якка тартибдаги машгулот, назорат иши, коллоквиум, мустакил иш, амалиёт, курс лойихаси (курс иши), бакалаврлик битирув малакавий иши хамда магистрлик диссертацияси. Аудиторияда утиладиган укув магшулотларининг барча турлари 80 минутлик академик соат давомида амалга оширилади. Аудиторияда Утиладиган машгулотлари орасидаги танаффус камида 10 дамка бУЛИШИ таъминланади. Таълим - тарбия узбек, рус ва инглиз тилларида олиб борилади.
 3. ТМИда кадрлар тайёрлаш Урнатилган тартибда ишлаб чикилган ва ” Узстандарт” агентлигида давлат рУйхатидан Утказилган давлат таълим стандартлари асосида амалга оширилади.
 4. ТМИда укув йили икки семестрга бУлинади ва унинг хар бирида талабаларнинг Узлаштириши рейтинг назорати шаклида олиб борилади,Узлаштирувчи талабаларни курсдан-курсга Утказиш факультет деканинршг тавсиясига биноан ректор буйруги билан амалга ощирилади. Талабаларни курсдан-курсга шартли утказиш мумкин эмас.ТУП4нинг таълим дастурларини Узлаштириш Узбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2009 йил 10 июлда 1981-ракам билан давлат рУПатидан утказилган ”Олий таълим муассасаларида талабалар билимини назорат КИЛИШ ва бахолашнинг рейтинг тизими тУгрисидаги Низом”га мувофик амалга оширилади.
 5. ТМИда илрор педагогик ва ахборот технологиялари, таълимни индивидуаллаштириш ва мустакил таълим олиш воситаларини, модул тизими хамда масофавий таълим беришни КУЛИШ хисобига мутахассислар тайёрлаш сифатини оширишга йУналтирилган илмий-услубий ишлар амалга оширилади.
 6. ТУП4да олий укув юртидан кейинги талим доирасида Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси хузуридаги Олий Аттестация Комиссияси томонидан тасдикланган ”Олий малакали илмий ва илмий-педагог кадрлар ихтисосликлари рУПати”га мувофик тегишли вазирлик (идора) рухсати асосида капа илмий ходим-изланувчилик оркали илмий-педагогик кадрлар тайёрланади, шунингдек фан доктори илмий даражасини олиш учун диссертациялар тайёрлаш ва химоя КИЛИШ учун олий таълим муассасасига мустакил изланувчилар бириктирилиши мумкин. Олий укув юртидан кейинги талимга оид муносабатлар шу сохага оид Узбекистон Республикаси меъёрий-хуукий хужжатлари асосида тартибга солинади. ТУШда тегишли ихтисосликлар бУйича фан доктори илмиЙ даражасини бериш юзасидан Илмий кенгаш(лар) фаолият кУрсатиши мумкин.
 7. ТУП4да олий укув юртидан кеЙинги катга илмий ходимларизланувчилар институтида укиш ва мустакил изланувчилик куйидаги ихтисосликлар бУйича ташкил этилади:
 • 08.00.01 - Иктисодиёт назарияси;
 • 08.00.02 -Макроиктисодиёт;
 • 08.00.06 - Эконометрика ва статистика;
 • 08.00.07 -Молия ва кредит;
 • 08.00.08 - Бухгалтерия хисоби;
 • 08.00. л - Маркетинг;
 • 08.00.12 - Минталавий иктисодиёт;
 • 08.00.13- Менежмент.
 1. ТМИ хузуридаги хужалик хисобида ишловчи молия-банк ХОДИМПРИНИНГ малакасини ОШИРИШ ва уларни кайта тайёрлаш тармоюлараро институтида оидаги мутахассисликлар бУиича пуллик шартнома асосида белгиланган тартибда ва муддатда кадрларнинг малакасини ошириш ва кайта тайёрлаш амалга оширилади:
 • Моли;
 • Банк иши;
 • Бухгалтерия хисоби;
 • Соликдар ва солима ТОРТИШ.

  ТМИ хузуридаги хужалик хисобида ишловчи МОЛИЯ-баНК ходимлари малакасини ОШИРИШ ва уларни кайта тайёрлаш тармоюлараро институтида укиш натижаларига кура тингловчиларга Урнатилган тартибда тасдикданган давлат намунасидаги сертификат хамда диплом берилади.

 1. ТМИ Кенгашининг тематик режалари бУйича, бажариладиган ишларнинг сифати хамда мехнат хавфсизлиги таъминланган холда талабалар, магистрлар, катга штмий ходимлар-изланувчилар ва мустакил изланувчилар илмий-тадкикот ишларини олиб борадилар. Илмий тадкикотлар куйидаги маблаглар хисобидан молиялаштирилади: Фан, техника ва маданиятнинг мухим йУналишлари бУйича фундаментал, амалий хамда инновацион тадкикотларни бажариш учун ажратилган давлат бюджети маблаглари;
 • шартнома асосида вазирликлар, идоралар, корхоналар, бирлашмалар ва бошкалар, шу жумладан, хорижий ташкилотлар маблаглари, шу жумладан грант маблаглари. ВИ. Укув-тарбиявий ва илмий-услубий ишларнинг субъектлари, уларнинг хукук ва мажбуриятлари а) Талабалар:
 1. ТМИ ректорининг буйруги билан укишга кабул килинган шахс ТМИнинг талабаси хисобланади. Талабага талабалик гувохномаси хамда рейтинг дафтарчаси берилади. ТМИга конунчиликда белгиланган тартибда умумий урта, Урта махсус, касб-хунар (билим юртлари, академик лицейлар ва касб-хунар коллежлари) маълумотига эга бУлган шахслар аризаларига биноан, Узбекистон Республикаси олий таълим муассасаларига талабаларни кабул килиш тартиби ва коидаларига мувофик, Узбекистон Республикаси таълим муассасаларига кабул килиш бУйича Давлат комиссияси томонидан тест синовлари натижаларига кура туплаган балларига асосан кабул килинади. Олий таълим муассасаларига кабул барча учун (хам давлат грантлари, хам тУлов-контракт бУйича) тенг хукуклилик, ягона кабул коидалари ва ягона танлов асосида амалга оширилиб, тест синовларида энг юкори балл тУплаган абитуриентларнинг давлат грантлари бУйича биринчи навбатда кабул килиниш хукуки таъминланади. Колган абитуриентлар тест баллари асосида белгиланган тУлов-контракт квоталари доирасида кабул килиниш ху»ткига эгадирлар. Конунчиликка мувофик, тест синовларисиз муайян имтиёз асосида хам Умшга кабул килиш кафолатланади.
 1. ТМ4нинг талабалари куйидаги хукумарга эга:
 • Фан, техника, замонавий ахборот технологиялари ютуютарига мос келувчи билимлар олиш;
 • ТМИнинг ахборот-ресурс марказида мавжуд бУлган китоблар, даврий нашрлар, электрон таълим воситаларидан белгиланган тартибда бепул фойдаланиш; бепул маслахатлар ва тушунтиришлар олишʼ, аудиториялар, таълим жараёнига оид воситалардан Урнатилган тартибда фойдапаниш; таълим жараёни самарадорлиги ва таълим сифатини ошириш юзасидан уз таклиф-мулохазаларини, танкидий фикрларини белгиланган тартибда таъл№ш муассасаси, деканат ва кафедра рахбариятига билдириш ва уларни куриб чикилишини талаб килиш;
 • ТМИ ва факультетлар микёсида Утказиладиган оммавий тадбирларда иштирок этиш; илмий-тадкикот ишларида ва илмий конференцияларда, республика фан олимпиадаларида катнашиш хамда уз ИШЛаРИНИНГ натижаларини нашрга такдим этиш;
 • ТМИда конуний равишда фаолият юритаётган жамоат бирлапмаларига аъзо булиш ва улар ишида иштирок этиш.
 • Талаба сифатли ва юкори савияда билим олиш, танлаган ихтисослиги бУйича юкори малакали мутахассис бУлиб етишиш учун зарур булган конун хужжатларига зид бУлмаган бошка ху.кдардан фойдаланишга хаклидир.
 • Талаба уз кукукларини суистеъмол килмаслиги, бу хукуклардан узга шахслар ху.кларини чекловчи максадларда фойдаланмаслиги шарт.

  30. Давлат грантлари бУйича ва тУлов-контракт асосида укитишнинг ишлаб чикаришдан ажралган холдаги шаклида таълим олаётган талабалар Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси томонидан белгиланган тартиб ва микдорда стипендия билан таъминланадилар.

 • Талабалар ТеГИШЛИ норматив-хукукий хужжатларга асосан Узбекистон Республикаси Президентининг Давлат стипендияси, Навоий ва бошка номдор стипендиялар, шунингдек, Укишга йУллаган юридик ва жисмоний шахслар таЙинлаган стипендияларни олиш хукукига эгадирлар,
 • Урнатилган тартибда тиббий хулоса асосида ва конунчилик хужжатларида белгиланган боша холларда, талабага академик ТаЪТИЛ берилиши мумкин. Биринчи курс талабаларига академик таътил талабанинг касаллиги туфайли ва тиббий хулоса мавжуд булган холда истисно тарикасида берилиши мумкин.
 1. Узбекистон Республикаси конун хужжатларига мувофик, кундузги шаклида таълим олаётган талабаларга ТМИда укиётган вакти давомида харбий хизматга чакириш муддатини кечиктириш имкони берилади.
 2. Турар жойга мухтож талабалар ТМИнинг талабалар турар жойларидан санитария меъёрлари ва коидаларига жавоб берадиган жой билан таъминланади. Талабалар турар жойларида талабаларга коммунал-маиший хизматлар учун тулов микдори конун хужжатларига мувофик белгиланади. Турар жойга мух•тож талабалар мавжуд бУлган холда, ПП4нинг талабалар турар жойлари майдонидан бошка максадлар учун фойдаланиш (ижарага бериш, бошка келишувлар)га рухсат этилмайди.
 • Талабаларга Укишдан буш вактларида деканатни хабардор килган колда мехнат шартномаси асосида ПШнинг увида, шунингдек, бошка жойларда Узбекистон Республикасининг мехнат конунчилиги хужжатлари талабларига зид бУлмаган тартибда ишлашга рухсат этилади.
 1. ТМИ талабалари сафидан четлаштирилган талаба Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2010 йил 18 июндаги Ж-сонли карори билан тасдикланган «Олий таълим муассасалари талабалари Укишини кучириш, кайта тиклаш ва Укишдан четлаштириш тартиби турисида Низом»да белгиланган тартибда кайта укишга ТИКпНИШИ мумкин,
 • ТМИ талабалари сафидан четлаштирилган талабаларни талабалар сафига кайта тиклаш конунчилик хужжатларида белгиланган тартибда ва тУлов-контракт асосида амалга оширилади.
 • ПМнинг талабалари белгиланган тартиб ва коидалар асосида бошка олий таълим муассасаларига Укишларини кучириш (кайта тиклаш) хукукига эга.
 • Узбекистон Республикаси худудида таълим фаолиятини олиб бориш учун литсензияга эга бУлмаган нодавлат олий таълим муассасалари ва бошка мамлакатлар олий таълим муассасаларининг филиаллари (марказлар, бУлимлар, Укув-маслахат пунктлари ва бошкалар)дан талабаларни ТМИга укишини кучириш (Укишга тиклаш) мумкин эмас. Талабалар укишини бир олий таълим муассасасидан бошкасига кучириш, кайта тиклаш ва Укишдан четлаштириш тартиби ва коидалари Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси томонидан белгиланади.
 1. ТМИ талабалари Давлат таълим стандартларига асосан таълим дастурлари ва укув режасида назарда тутилган билимларни эгаллашлари, топширикдарнинг барча турларини белгиланган муддатда бажаришлари зарур хамда ТМИ Уставига, Ички тартиб коидалари ва Талабалар турар жойларида яшаш коидаларига риоя этишлари шарт.
 • Узбекистон Республикаси Хукумати карорларида назарда тутилган холлардан ташкари, талабаларни укиш вакти хисобидан таълим жараёни билан боглик бУлмаган ишларга жалб этиш ман этилади.
 1. Ушбу Устав ва ТМИнинг Ички тартиб коидаларида назарда тугилган мажбуриятларни бузган талабаларга хайфсан хамда ТМИ талабалари сафидан четлаштириш интизомий жазолар кулланилиши МУМКИН.
 • Талаба ТМИ талабалари сафидан кУйидаги лолларда четлаштирилиши мумкин:
 • уз ХОХИШИГа биноан; укишнинг бошка таълим муассасасига кучирилиши муносабати билан; саломатлиги туфайли (тиббий комиссия маълумотномаси асосида); академик фанларни Узлаштира олмаганлиги (карздорлиги) учун; укув интизомини ва ТМИнинг Ички тартиб-коидаларини бузганлиги учун;
 • бир семестр давомида дарсларни узрсиз 74 соатдан ортик колдирганлиги сабабли;
 • укиш учун белгиланган тулов уз вакгида амалга оширилмаганлиги сабабли ва шартнома бандларини бажармаганлиги туфайли (тУлов-контракт бУйича тахсил олаётганлар учун);
 • талаба томонидан жиноят содир этилганлиги, шунингдек, суд томонидан ущишини давом этгириш ИМКОНИЯТИ№Н (озодликдан) махрум этилганлиги муносабати билан•, вафот этганлиги сабабли.
 • ТМИ маъмурияти ташаббуси билан касаба уюшмаси аъзоси булган талабаларни укишдан четлаштириш бирлашган касаба уюшмасининг ёзма розилиги инобатга олинган холда амалга оширилади. Шунингдек, укув интизомини ва ТМИ Ички тартиб-коидаларини бузганлиги учун талабани четлаштиришдан олдин таълим муассасасининг ”Камолот” ЁИХ бошлангич ташкилоти билан хам келишилиши лозим.
 • Интизомий жазога тортилган талаба узига кулланилган жазо чорасининг конунийлиги ва адолатлилиги юзасидан конун хужжсгларида белгиланган тартибда норозилик билдириши мумкин.
 • Талабага нисбатан кулланилган интизомий жазо юзасидан маълумот унинг шахсий йигма жилдида сакланади.
 • Интизомий жеволар талабаларнинг касаллик ёки таътилда булган вакти хисобга олинмаган холда халти-харакат аникдангандан сунг бир ойдан ва хаггихаракат содир этилганидан сунг олти ойдан кечиктирилмай кУлланилади. Талабалар касаллик даврида, академик таътил ёки хомиладорлик ва тугиш холати билан боглик булган татил даврларда талабалар сафидан четлаштирилиши мумкин лас.
 • Касаллик даврида талаба (ёки унинг ота-онаси) ариза ва тегишли маълумотномалар билан бир хафтадан кечиктирмасдан олий таълим муассасасига холатни маълум килади. Истисно холатлар Олий ва Урта махсус -таълим вазирлиги томонидан куриб чикилади.
 1. ТМИда таълимнинг ишлаб чикаришдан ажралган ёки ажралмаган холдаги укув шаклларида муваффакиятли Укиётган талабаларга уларнинг ищ жойидан Узбекистон Республикаси Мехнат Кодексининг тегишли моддаларида назарда тугилган имтиёзлар (маош саманган ёки саманмаган холда кУшимча таътил, олий таълим муассасаси жойлашган манзилга бориш ва келиш учун йУл хаки ва бошкалар) берилади.
 • б) капа илмий ходимлар-изланувчилар (мустакил изланувчилар):
 1. Олий Агв юртидан кейинги таълим — жамиятнинг олий малакали илмий ва илмий-педагогик кадрларга булган эхтиёжини таъминлашга йУналтирилган узлуксиз таълим тури хисобланади.
 • Катта илмий ходимлар-изланувчилар институти — муайян йУналиш бУйича ИШЛаб чикаРИС.щаН бУшаган холда мутахассисликни чукур Урганиш ва докторлик диссертациясини тайёрлаш ва химоя килиш максадида улар томонидан илмий изланишлар олиб бориш бУйича фан доктори даражаси изланувчилари учун институтда ТаШКИЛ этиладиган олий малакали илмий ва илмий-педагог кадрлар ихтисослиюлари бУйича олий укув юртидан кеЙинги таълим шакли хисобланади.
 • Калта илмий ходим-изланувчи — ТМИта катта илмий ходим-изланувчи лавозимига белгиланган тартибда кабул килинган шахслар хисобланади.
 • ТМИда олий малакали илмий ва илмий-педагогик кадрларни тайёрлаш катта илмий ходимлар-изланувчилар институтидан ташкари, мустакил изланувчилик шаклида хам амалга оширилади.
 • Мустакил изланувчилик — ишлаб чикаришдан бУшамаган холда докторлик диссертациясини тайёрлаш ва химоя килиш максадида мутахассисликларни чукур Урганиш ва улар томонидан илмий изланишлар бУйича фан доктори илмий даражаси изланувчилари учун олий таълим муассасалари ва илмий-тадкикот муассасаларида ташкил этиладиган олий малакали илмий ва илмий-педагог кадрлар ихтисосликлари бУйича олий укув юртидан кейинги таълим шакли хисобланади.
 • Мустакил изланувчи — ТМИга мустакил изланувчиликка белгиланган тартибда кабул КИЛИНГан шахс.
 • ПШга катта илмиЙ ходим-изланувчи лавозимига кабул килинадиган шахслар камида июси ЙЊЛЛИК илмий ёки илмий-педагогик иш стажига эга булиши, олий таълим муассаси магистратураси дипломига ёки унга тенг булган Узбекистон Республикаси Куролли Кучлари академияси, Ички ишлар академияси ва Узбекистон Республикаси МиллиЙ хавфсизлик хизмати олий таълим муассасалари дипломига ёхуд фан номзоди илмий даражасига ёки магистр даражаси жорий этилгунгача олинган олий маълумот турисидаги дипломга эга бУлиши, илмий изланишлар ва илмий-педагогик фаолият билан шугулланиш лаёкатига эга бУлиш, муайян илмий натижаларга, шу жумладан илмий журналлар ва нашрларда чоп этилган камида учта илмий маколага ва илмий-амалий конференциялар, семинарлар ва давра сухбатлари тупламларида, тегишли илмий йУналишлар бУйича илмий ишлар тУпламларида фан доктори илмий даражаси олиш учун диссертация тадкикоти асосини ташкил килиши мумкин булган имита тезисга эга бУлиши, хорижий тилни магистратура битирувчисининг тегишли даражасида билиши, замонавий ахборот технологияларидан фойдалана олиш имкониятига эга булиши лозим.
 • ТЛ/П4га мустакил изланувчилар сифатида расмийлаштириладиган шахслар камида беш йиллик амалий иш стажига эга бУлиши, бакалавр ёкй• магистр дипломига ёхуд Узбекистон Республикаси Мудофаа вазирлиги, Ички, ишлар вазирлиги, Давлат Божхона кумитаси ёки Миллий хавфсизлик хизмати олий харбий таълим муассасалари дипломига ёхуд фан номзоди илмий даражасига ёки магистр даражаси жорий этилгунгача олинган олий маълумот турисидаги дипломга эга бУлиши, илмий изланишлар ва илмий-педагогик фаолият билан шугулланиш лаёкатига эга бУлиши, муайян илмий ютукдарга, фан доктори даражасини олиш учун диссертация тадкикоти асосини ташкил этиши мумкин булган илмий журналлар ва нашрларда чоп этилган камида учта илмий маколага ва илмий-амалий конференциялар, семинарлар ва давра сухбатлари тУпламларида, тегишли илмий йУналишлар бУйича илмий ишлар тУпламларида камида иккита тезисга эга бУлиши ёки тегишли илмиЙ юналишлар бУйича ихтирога ёки селекция ютугига, битга ёки ундан куп патентга муаллиф бУлиши ва тегишли юналишлар бУйича илмий технологик ишланмаларда катнашганлиги, хорижий тилни магистратура битирувчисининг тегишли даражасида билиши, замонавий ахборот технологияларидан фойдалана олиш имкониятига эга бУлиши шарт.

  39. ЪПЛ4нинг катга илмий ходимлар-изланувчилар институтига талабгорлар уч йиллик муддатга танлов асосида кабул килинадилар.

 • ТУП4да капа илмий ходимлар-изланувчилар институтида укиш ишлаб чикаришдан ажралган холда амалга оширилади. Ишлаб чикаришдан ажралган холда капа илмий ходимлар-изланувчилар институтида укиш уч йилдан ошмаслиги керак.
 • ТУП4га капа иллий ходим-изланувчи лавозимига ва мустакил изланувчиликка кабул килиш хамда уларга диссертация устида ишлаётганликлари учун имтиёзлар бериш, уларнинг хукук ва мажбуриятларини белгилаш Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2012 йил 28 декабрдаги 365-сонли карори билан тасдикланган ”Олий укув юртидан кеЙинги таълим тУгрисида низом”га мувофик амалга оширилади.
 • Ишлаб чикаришдан ажралган холда таълим олаётган капа илмий ходимлар-изланувчиларга Укишдан буш вактларида ПШнинг узида ёки бошка жойларда Узбекистон Республикасининг мехнат конунчилиги кужжатлари талабларига зид бУлмаган тартибда ишлашга рухсат этилади.
 • в) Тингловчилар:
 • 40. ТЕШ кошида малака ОШИРИШ ва кайта тайёрлаш институти
 • маркази, факультети)да укиётган шахслар тингловчилар хисобланади. Кадрлар лалакасини ошириш ва кайта тайёрлаш тартиби, тингловчиларни укитиш партлари ва хукуклари конун хужжатларига мувофик ТеГИШЛИ норматив-хукукий кужжатлар билан белгиланади
 • г) ТМИнинг профессор-Укитувчилари, Укув-ёрдамчи ва мамурийхУжалик ходимлари (персонали):

  4 1 . ТМИда профессор-Укитувчилар, илмий ходимлар, мухандисликтехника, маъмурий-хУжалик, ишлаб чикариш, укув ёрдамчи ва бошка хизматчилар лавозимлари мавжуд.

 1. Профессор-Укитувчилар таркибига кафедра мудири, профессор, доцент, капа Укитувчи, Укитувчи ва ассистент лавозимлари киради.
 • Профессор-Укитувчилар таркибидаги лавозимларни эгаллаш Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2006 йил 16 февраль 20сонли карори билан тасдикданган ”Олий талим муассасаларига педагог ходимларни танлов асосида ишга кабул КИЛИШ тартиби тУгрисида”ги Низомга мувофик танлов асосида мехнат шартномаси бУйича амалга оширилади.
 1. ТМИнинг профессор-Укитувчилари ва илмий ходимлари куйидаги хукукларга эга:
 • белгиланган тартибда ТМИ ва факультет Кенгашларига сайлаш ва сайланиш;
 • ТМИнинг фаолиятига тааллукли масалаларни мухокама килишда иштирок этиш;
 • ТТ\Шнинг ахборот-ресурс маркази, ва илмий бУлинмаларнинг хизматларидан, шунингдек, ижтимоий-маиший, тиббий ва бошка бУлимлар хизматидан жамоа шартномасига мувофик фойдаланиш;
 • укитишнинг услуб ва воситаларини танлаш, укув ва илмиЙ жараённинг юкори сифатини таъминловчи илмий тадкикот ишларини амалга ошириш;
 • ТМИ ракбариятининг буйрук ва фармойишлари юзасидан конунчиликда белгиланган тартибда мурожаат килиш; конунчиликда белгиланган тартибда танловларда катнашиш, лавозимларни эгаллаш;
 • Узлари ишлаётган кафедра, факультетдан ташкари бошка факультет, кафедра, ташкилотларда конунчиликда белгиланган тартибда Уриндошлик асосида ИШ.лаШ (асосий иш жойи билан келишилган холда); хорижиЙ хамкасбларнинг сохага доир илмий ва Укув-услубий адабиётлари билан ТаНИШИШ, улар билан фикр алмашиш; уз Фани бУйича сифатли дарсликлар ва у»гв кУлланмалари тайёрлаш; назарий билимларини, амалий тажрибасини, илмий-адкикот олиб бориш услубини. педагогик махоратини такомиллаштириб бориш;
 • талабаларнинг илмий-тадкикот ишларига рахбарлик килиш;
 • махаллий ва хорижий грантлар, илмий лойихалар, хужалик артномаларида иштирок этиш;
 • Узбекистон Республикасининг таълим сохасига оид конунчилигида елгиланган бошка »укуклардан фойдаланиш.

  44. ТМИнинг профессор-Укитувчилари ва илмий ходимларининг ажбуриятлари Оидагилардан иборат:

 • таълим тУгрисидаги конунчилик, мехнат ва технология интизоми, ТУШ 7стави, Ички мехнат тартиби ва коидаларига катий риоя килиш; узининг хизмат вазифаларини виждонан бажариш ва Укитувчилик шаънига туширмаслик;
 • иш жараёнида мулокот киладиган ТМИ ходимлари, талабалари ва бошка пахслар билан хушфеъл муносабатда бУлиш; иш берувчининг конуний буйрук ва фармойишларини бажариш, кар йили гасдикланадиган шахсий режа асосида укув юкламалари хажмини, илмиюслубий, илмиЙ-тадкикот, ташкилий-услубий, маънавий-маърифий ва тарбиявий ишларни уз вактида ва сифатли бажариш;
 • дарсликлар, укув кУлланмалари ва адабиётлари тайёрлашда иштирок этиш, илмий маколалар хамда монографиялар ёзиш ва эълон килиш;
 • ТМИ томонидан дарсдан ташкари вактларда Утказиладиган тарбиявий, маънавий-маърифий ишларда, тадбирларда, жамоатчилик ишларида иштирок этиш;
 • ТМИ Кенгаши томонидан тасдикданган илмий мавзулар бУйича тадкикотларда иштирок этиш; мутахассислиги бУйича уз малакасини, шунингдек, чет тили ва ахборот технологиялари бУйича давр талабига мос равишда саводхонлигини мунтазам ошириб бориш; узи Укитадиган фанлар дастурларини_ фан ва техниканинг янги ютумари асосида мунтазам бойитиб бориш; дарсларни юкори савияда утигп; фан йУналишига тегишли янги манбаларни топиш ва улар билан талабаларни таништириб бориш; хар укув йили бошлангунга кадар узи Укитадиган фан(лар)нинг ишчи укув дастури, календарь режаси ва рейтинг назоратлари жадваЛИНИ ишлаб чикиш ва кафедра мажлисида тасдиклатиш; рейтинг тадбирларини уз вактида Утказиш; талабалар билимини холисона бахолаш; яшм педагогик технологияларни дарс жараёнига тагбик этишʼ,
 • илмий салохияти ва педагогик махоратини ошириш; талабаларнинг илмий-тадкикот ишларига рахбарлик килиш; мехнатни мухофаза килиш, хавфсизлик техникаси ва ишлаб чикариш, санитария коидаларига риоя килиш;
 • ТМИнинг мол-мулкини авайлаш, ундан окилона фойдаланиш; узи етказган хакикий моддиЙ зарарни коплаш; педагогик ва илмий жараённинг самарадорлигини таъминлаш;
 • таълим олувчиларда мустакил фикрлаш, ташаббускорлик, ижодий кобилиятни шакллантириш;
 • «Устоз-шогирд» тизимида ИШТИРОК этиб, узига бириктирилган шогирдлар билан илмий, маънавий-маърифий, тарбиявий ишларни амалга ошириш;
 • УЗИНИНГ одоби, маданияти, маънавий савияси билан Узгаларга урнак бУлиш; дунёвий ва миллий кийиниш маданиятига риоя этиш;
 • республикада амалга оширилаётган ислохотлар ва жахонда рУй бераётган янгиликлардан хабардор бУлиш;
 • ТМИ ТИЗИМИДа амалга оширилаётган ислохотларда фаол катнашиш.
 1. ТМИ профессор-Укитувчиларининг чет эл хизмат сафарлари Олий ва Урта махсус таълим вазирлигининг 2005 йил 13 апрелдаги 81-сонли буйруги билан тасдикланган ”Узбекистон Республикаси олий таълим муассасаларидан хорижий сафарларга бориш тартиби тУгрисида”ги муваккат ИУрикнома асосида амалга оширилади.
 2. ТМИ профессор-Укитувчиларнинг уч йилда камида бир маротаба малакасини ошириш таъминланади.
 3. ТМИнинг маъмурий-хУжалик, мухандислик-техника, Укув-ёрдамчи ва бошка хизмат ходимларининг хукук ва мажбуриятлари ПШ4нинг Ички тартибкоидалари ва лавозим йУрикномалари билан белгиланади.

   

VII. Moliyaviy-xujalik faoliyati va moddiy-texnik baza

 1. LMIga ushbu Ustavda nazarda tugilgan faoliyatni amalga oshirish maksadida operativ boshkarish xukuki bilam davlat (taʼsischi) tomonidan binolar, inshootlar, mulkiy majmualar, TMIning pasportiga muvofik asbobuskunalar, shuningdek isteʼmol, ijtimoiy, madaniy va boshka maksadlar uchun zarur bulgan mulklar biriktirilgan.
 • TMI fakat Uzbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining karori asosida davlat tasarrufidan chikariladigan va xususiylashtiriladigan obyektlar katoriga kiritilgan. TMI uchun ajratilgan yer uchastkalari TMIga muddatsiz tekin foydalanish uchun birikgirilgan.
 1. TUP4ga jismoniy va yuridik shaxslardan sovga, kadya yoki vasiyat buysha berilgan pul mablaglariga, mol-mulk va boshka mulkiy obyektlarga, oliy taʼlim muassasasi faoliyatining samarasi xisoblangan intellektual va ijodiy maxsulotlarga, shuningdek, uz faoliyati orkali oladigan daromadlar va bu daromadlar xisobidan sotib olinadigan mulkiy obyektlarga egalik kiliщ xukuki berilgan.
 2. TMI MOL-MULKNI ijaraga oluvchi va mol-mulkni ijaraga beruvchi sifatida faoliyat kUrsatish xudukiga ega Uzbekiston Respublikasining Fukarolik kodeksi va Uzbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasi tomonidan tasdiklangan ”Davlat mulkini ijaraga berish tartibi tUgrisida”gi Nizomga muvofik TMI uziga biriktirilgan ijaraga berilishi konun xujjatlariga zid bUlmagan binolar, inshootlar va ularning kismlari, asbob-uskunalar, transport vositalari shaklidagi davlat mulki va boshka mol-mulklarni institut kengashining roziligi bilan tasarruf etish xukukisiz, belgilangan narxlar bUyicha ijaraga berishni amalga optradi.
 3. TMIning taʼlim faoliyatini moliyaviy taʼminlash davlat grantlari asosida mutaxassislar tayyorlash uchuj ajratilgan byudjet mablaglari, davlat tomonidan belgilangan normativlardan kelib chikkan xolda kayta tayyorlash va xodimlarning malakasini oshirish xisobiga ajratilgan mablaglar, shuningdek, talabalar va tinglovchilarni ukitish uchun belgilangan tartibda olingan tulovshartnoma asosidagi mablaglar xisobiga amalga oshiriladi.
 4. TUSH asosiy faoliyatga zarar etmaydigan tartibda taʼlim va boshka soxalarda pullik xizmat faoliyatini amalga oshirishi mumkin. TMI shurullanadigan tadbirkorlik faoliyati mazkur Ustavda belgilangan vazifalarga mos kelishi shart.
 • TMI uz mol-mulki bilan xUjalik jamiyatlari, korxonalar va shirkatlarning ustav jamgarmasida katnashish, pullik taʼlim xizmatlari, konsultatsiyalar va boshka xizmatlar uchun narxlarni belgilash, solik va konunchilikda nazarda tugilgai boshka majburiy tulovlardan sung kolgan daromadni mustakil tasarruf etish xukukiga ega.
 • TUP4ning pullik taʼlim xizmatlari kursatishni byudjetdan ajratiladigan mablaglar kisobidagi taʼlim faoliyati doirasida va uning urniga amalga OSHIRILISHI mumkin emas.
 • TMI Uzbekiston Rsspublikasi konunchiligiga xamda mazkur Ustavga zid bUlmagan shartnomalarni tuzish, majburiyatlar va boshka shartlarni belgilash bUyicha masalalarni_ mustakil xal kiladi.
 1. TMIda lavozim maoshlari Uzbekiston Respublikasi meʼyoriy-xtkiy »jjatlariga va meknatga xak tUlashning yagona tarif setkasiga muvofik, mexnat shartnomasi (bitimi) asosida tuziladi.
 • TMM xodimiga lavozim maoshi (stavka), uz funksional vazifalarini xamda mexnat shartnomasida nazarda tutilgan ishlarni bajarganligi uchun tUlanadi. KUshimcha maosh, ustama va boshka moddiy rabatlantirish TMIning uz tasarrufida mavjud bUlgan ish xaki fondi doirasida, konunchilikda nazarda tutilgan tartibda va xajmda amalga oshiriladi.
 1. TUP4ning tegishli binolarini taʼmirlash, rekonstruksiya kilish, taʼmirlash yoki yangilarini »rish, ularning moliyaviy taʼminoti konunchilikda belgilangan tartibda amalga oshiriladi.
 2. TMI uz xududida joylashgan oshxona va boshka umumiy ovkatlanish muassasalariga isitish, yoritish, gaz, suv va kanalizatsiya taʼminotini tashkil etish va sanitariya xolatini talab darajasida sayulash bilan bOGLIK masAlalarda kumaklashadi.

VTII. Xalkaro xamkorlik

  56. TMI Uzbekiston Respublikasining oliy va oliy taʼlimdan keyingi taʼlim soxalaridagi xalkaro xamkorligida kuyidagi tartibda katnashish xukukiga ega:

 • TUSH Kengashining karoriga binoan xorijiY davlatlarning tegishli taʼlim muassasalari bilan bevosita alokalarni Urnatish, ular bilan xamkorlik turisida shartnomalar tuzish, konunchilikda belgilangan tartibda uzaro xamkorlikda fakultetlar, kafedralar, bUlinma yoki markazlar tashkil etish;
 • talabalar, kapa ilmiy xodimlar-izlanuvchilar, pedagogik va ilmiy xodimlar bilan imi tomonlama almashish dasturida ishtirok etish;
 • xamkorlikda illiy-tadkikotlar, shuningdek, konferensiyalar, kongresslar, simpoziumlar va boshka tadbirlarni Utkazish;
 • xorijiy yuridik shaxslarning buyurtmalari bUyicha fundamental, amaliy xamda innovatsion tadkikotlarni, shuningdek tajriba-konstruktorlik ishlarini amalga oshirish; oliy va oliy ukuv yurtidan keyingi taʼlimni takomillashtirish xalkaro dasturlarida ishtirok etish.
 1. TMI Uzbekiston Respublikasining ”Taʼlim turisida”gi Konuniga muvofik taʼlim muammolari yuzasidan xalkaro xamkorlikda ishtirok etish va konun xujjatlarida belgilangan tartibda XORIJIY oliy u.v yurtlari bilan bevosita apokalar Urnatish xukukiga ega.
 • TUSHda chet el fukarolariga oliy taʼlim berish, kayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish, TMI talabalari, kata ilmiy xodimizlanuvchilari, pedagog va ilmiy xodimlarining Uzbekistan Respublikasi xududidan tashkarida ukish, tajriba almashish va malaka oshirish ishlari Uzbekistan Respublikasi konunchilik xujjatlari bilan tartibga solinadi.
 1. TUSH xalkaro xamkorlik doirasida kuyidagi xukuklarga ega:
 • Uzbetstan Respublikasi konunchilik xujjatlarida belgilangan tartibda xalkaro nodavlat tashkilotlarga kirish;
 • Uzbekiston Respublikasining xalkaro shartnomalari va kelishuvlari asosida (doirasida) xorij-iy sheriklar bilan xamkorlikdagi faoliyat tugrisida shartnomalar tuzish;
 • xorijiy sheriklar ishtirokida markazlar, laboratoriyalar, texnoparklar va boshka tuzilmalarni tashkil etish.
 1. TMI Uzbekiston Respublikasining konunchiligiga muvofik ushbu Ustavda nazarda tutilgan va ”Taʼlim tUgrisida"gi Konun xamda Kadrlar tayyorlash milliY dasturida belgilangan vazifalarni bajarishga, shuyingdek, xalkaro alokalarni rivojlantirishga yUnaltirilgan tashki ikgisodiy faoliyat bilan shugullanish xukukiga ega.
 2. TMIning tashki iktisodiy faoliyatidan tushgan valyuta mablaglari va boshka moddiy boyliyular konunchilik xujjatlarida belgilangan tartibda mazkur Ustav asosida ishlatiladi.

J. Yakuniy qoidalar

  61 . TMI Uzbekiston Respublikasining KONUNCHILIGIDa belgilangan tartibda kuyidagilar uchun masʼuldir:

 • uziga yuyulatilgan vazifalarni bajarilishini taʼminlashga; taʼlim jarayonida ukuv reja va jadvallarga muvofik taʼlim dasturlari XYUkMINI tulik va sifatli bajarilishiga;
 • taʼlim jarayoni vaktida taʼlim oluvchilar va xodimlarining xayoti va sogligi xavfsizligini taʼminlashga; taʼlim oluvchilar va TMI xodimlarining xukuk va erkinliklarining
 • TaʼMINPNISHIGa;
 • Uzbekiston Respublikasining konunchiligida nazarda tugilgan boshka talablar bUyicha.
 1. TUSH Uzbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasi tomonidan belgilangan tartib asosida kayta tashkil kilinishi yoki tugatilishi mumkin.
 2. Mazkur Ustav bilan tartibga solinmagan xolatlar Uzbekiston Respublikasining KOKUNCHILIK xujjatlari bilan tartibga solinadi.

  Ilova: Ustav Toshkent moliya institutining 2013 yil 27 martDagi Kengash YigilishiDa muxakama 7$ISHNDI va P)-sonli bayonnomasi bilan tasDiџanDi.

    

           Ректор                          Азизов Улугбек Уктамович

 

Success helper
Success warning