Shartnoma namunasi
Shartnoma namunasi

Тўлов контракт (уч томонлама контракт)

асосида мутахассис тайёрлашга

КОНТРАКТ №

Тошкент ш.                                                                                                          «___» ­­­________201   йил

 

Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2012 йил 28 декабрдаги  508-сон буйруғи билан тасдиқланган ва Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2013 йил   26 февралда 2431-сон билан рўйхатга олинган “Олий ва ўрта махсус, касб-ҳунар таълими муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт шакли ва ундан тушган маблағларни тақсимлаш тартиби тўғрисида”ги Низомга мувофиқ Тошкент молия институти номидан ректор АЗИЗОВ УЛУҒБЕК ЎКТАМОВИЧ бир томондан,

_____________________________________________________________________________________________

(юридик шахснинг номи)

(кейинги ўринларда “Буюртмачи”деб аталади)номидан

______________________________________________________________________________________иккинчи томондан

(рахбарнинг фамилияси, исми-шарифи, лавозими)

ва _____ йилда туғилган_________________________________________________________________________________

манзилда яшовчи_______________________________________________________________________учинчи  томондан

(абитуриентнинг фамилияси, исми-шарифи)

___________________________________________________________________________________________________ни

(абитуриентнинг фамилияси, исми-шарифи)

_______________________________________________________________________________________________бўйича

(таълим йўналиши(мутахассислик) номи)

_____________________________________________________бакалавр, магистр қилиб тайёрлаш

                                                               (олий, ўрта махсус)

тўғрисида мазкур контрактни туздилар.

 

I.Томонларнинг мажбуриятлари:

           1.Таълим муассасаси;

-  ўқитиш учун Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонуни ва “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури”га мувофиқ таълим муассасалари Уставида назарда тутилган зарур шарт шароитларни яратиш;

-  талаба(ўқувчи)ларга қонун билан берилган ҳуқуқларининг эркин амалга оширилишини ва таълим муассасаси Уставига мувофиқ мажбуриятларнинг бажарилишини таъминлаш;

-  мутахассисни тасдиқланган ўқув режаси ва дастурларга мувофиқ давлат таълим стандарти талаблари даражасида тайёрлаш;

- ҳар ойда ўрнатилган муддат ва тартибда стипендия тўловларини амалга ошириш(сиртқи таълим шакли учун стипендия тўлови назарда тутилмайди);

- бошланадиган ўқув йилида ўқитиш учун тўловнинг белгиланган миқдори тўғрисида ўз вақтида хабар бериш;

-  энг кам иш хақи миқдори ёки тарифлар ўзгарганда таълимнинг қолган муддати учун тўлов миқдори ҳақида хабар бериш;

 

2.Буюртмачи:

   - жорий ўқув йили учун белгиланган ўқитиш  қийматини  Ўзбекистон Республикасида белгиланган энг кам иш ҳақи миқдорининг ______баробарининг ярмини ўз вақтида тўлаш;

    - тўловни амалга оширишда тўловнинг мақсадига қуйидагилар кўрсатилиши лозим: Тошкент молия институти, ш/х №400910860262667950100079001, ИНН:201221691, талабанинг насл-номаси, шартнома рақами ва тузилган санаси;

- ўқитиш учун тўлов хақини камида 50 фоизини биринчи курс учун 15 сентябргача, иккинчи ва юқори курслар учун 1 октябргача,  қолган қисмини  1 мартгача тўлаш;

   - энг кам иш  хақи  миқдорлари ёки тарифлар ўзгарганда, ўқишнинг қолган муддати учун бир ой муддат  ичида таълим муссасасига ҳақ тўлаш ва контрактларга тегишли ўзгартиришлар киритиш;

    - таълим йўналишлари (мутахассисликлари) ўқув режасига мувофиқ ишлаб чиқариш, диплом олди амалиёти  ўтиш ва шу даврда талабани (ўқувчини) ҳақ тўланадиган штат лавозимида ишлашга шароит яратиш, келгусида иш жойи ва унинг хусусияти билан таништириш;

_____________________________________________________________________________________________га ўқишни

                                                                        (фамилияси, исми-шарифи)

тугатиши билан _________ разряд бўйича ___________________________ ойлик иш хақи билан

_________________________________лавозими бериш;

    -  томонларнинг келишувига кўра қуйидаги бошқа шартларни бажариш мажбуриятини олади:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Талаба_______________________________________________________________________________________

(фамилияси, исми-шарифи)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

(таълим йўналиши(мутахасислик)номи)

таълим йўналиши(мутахассислик)нинг тегишли малака тавсифномасида назарда тутилган, шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги  Қонуни ва “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури” талабларига мувофиқ мустақил касб-ҳунар фаолиятини бажаришга зарур бўлган барча билимларни эгаллаш;

-томонларнинг келишувига кўра қуйидаги бошқа шартларни бажариш мажбуриятини олади:

______________________________________________________________________________________________________________________________

         

                 Таълим муассасасида ўқишни тугатиб___________________________________________________________да

                                                                                         (корхонанинг номи)

______________________________________________________________________________________ишлаб бериш.

(иш муддати кўрсатилади)

Таълим муассасасининг абитуриентни ўқишга қабул қилинганлиги тўғрисидаги буйруғи, ўқитиш учун тўлов амалга оширилгандан сўнг, жорий ўқув йили бошланган кундан бошлаб бир ойлик муддатдан кечиктирилмасдан чиқарилади.

 

II. Контрактни бекор қилиш:

 

            1. Контракт қуйидаги ҳолларда бекор қилиниши мумкин:

            -  томонларнинг ўзаро розилиги билан;

- таълим муассаси уставига мувофиқ маъмуриятнинг ташаббусига кўра, таълим олувчи ўқишдан четлаштирилганда;

-  томонлардан бирининг контракт шартларини бажармаганида;

-  узрли сабаблар билан таълим олувчининг ташаббусига кўра;

-  таълим муассасаси ёки ташкилот-буюртмачи тугатилганида (Ушбу ҳолда тегишли томонлар ўртасида янги контракт расмийлаштирилади);

-  амалдаги қонунчиликда кўрсатилган бошқа ҳолларда.

            2. Контрактга ўзгартириш ва қўшимчалар томонларнинг келишувига асосан киритилади.

            3. Томонлар ўртасида пайдо бўладиган низолар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунлари асосида ҳал этилади.

            Контракт барча томонлар уни имзолаган кундан бошлаб кучга киради.                

                                                                                                                                                                   

Томонларнинг юридик манзиллари:

 

 

Тўлов олувчининг реквизитлари:

Ўз.Р. Молия вазирлиги Ғазначилиги

х/р 23402000300100001010 МФО 00014

МБ ББ ХККМ Тошкент шахри ИНН: 201122919

Таълим муассасаси:   

Тошкент молия институти

Почта манзили: Тошкент ш. 100000 А.Темур 60а

ш/х №400910860262667950100079001  ИНН:201221691

Буюртмачи:

___________________________________________________

Почта манзили:____________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Тўлов реквизитлари:_______________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

 

Талаба

Ф.И.Ш.__________________________________________________________

Почта манзили:__________________________________________________

_________________________________________________________________

Паспорти серияси________рақами__________________________________

_________________________________________________________________

(паспорт ким томондан ва қачон берилган)

 

Томонларнинг имзолари:

 

Таълим муассасасининг   

раҳбари У.АЗИЗОВ

                                          имзо                                        

 

М.Ў.

Бош хисобчи Ш.ЗОКИРОВ                                                                                                           

                                                           имзо

 

 

 

Буюртмачи - раҳбар

_________________________________________

                                    (Ф.И.Ш.)                                      имзо

 

М.Ў.

Бош ҳисобчи_____________________________

                                    (Ф.И.Ш.)                                      имзо

 

 

 

 

Талаба __________________________

                                                                                                                      (Ф.И.Ш.)                               имзо

Success helper
Success warning