Autoreference-2020
Autoreference-2020

2020

АБДУЛЛАЕВ АБРОР БОЗАРБОЕВИЧ. СОЛИҚ ТЎЛОВЛАРИ ҲИСОБИ ВА ТАҲЛИЛИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
АБДУЛЛАЕВ АНВАР ФАРХАДОВИЧ. ЎЗБEКИСТOНДA МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
АБДУРАИМОВА МАФТУНАХОН АХМАТОВНА. СУҒУРТА ТАШКИЛОТЛАРИ МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТИНИ ТУЗИШ ВА АУДИТОРЛИК ТЕКШИРУВИДАН ЎТКАЗИШ ТАРТИБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
АБРОРОВ СИРОЖИДДИН ЗУХРИДДИН ЎҒЛИ. ЎЗБЕКИСТОНДА СУКУК – ИСЛОМИЙ ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАРНИ ЖОРИЙ ЭТИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ
АБСАЛАМОВ АКРАМ ТОЛЛИБОЕВИЧ. МАРКАЗИЙ БАНК ПУЛ-КРЕДИТ СИЁСАТИ ТРАНСМИССИОН МЕХАНИЗМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
АВАЗОВ ИЛХОМ РАВШАНОВИЧ. КОНСОЛИДАЦИЯЛАШГАН МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТНИ ТУЗИШ ВА АУДИТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
АДИЛОВА ГУЛНУР ДЖУРАБАЕВНА. ИҚТИСОДИЙ ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОИТИДА СУҒУРТА ХИЗМАТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ ЙЎНАЛИШЛАРИ
АЗИМОВА ШАХНОЗА САМУКДЖАНОВНА. ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КРЕДИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ УЗБЕКИСТАНА
АСТАНАКУЛОВ ОЛИМ ТАШТЕМИРОВИЧ. КОРХОНАЛАР ИНВЕСТИЦИЯ ФАОЛИЯТИ ТАҲЛИЛИ МЕТОДОЛОГИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
АХМЕДОВ ХАСАН РУЗИБАЕВИЧ. ХЎЖАЛИК СУБЪЕКТЛАРИДА МОЛИЯВИЙ РЕЖАЛАШТИРИШНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ
БАКАЙБАЕВА АЙНУР СЕЙЛБЕКОВНА. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА И ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН
БЕКИМБЕТОВА ГУЛНОРА МАРАТОВНА. КОРХОНАЛАР ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИНВЕСТИЦИЯ ЛОЙИҲАЛАРИНИ БАҲОЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ
БОЛТАЕВ АБРОР САЙИТМУРАДОВИЧ. ТАЪМИНОТ ТАШКИЛОТЛАРИДА БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ ВА ТАҲЛИЛ УСЛУБЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
БЎРИБАЕВ ЭРКИНЖОН НАРБАЙ ЎҒЛИ. ИҚТИСОДИЙ МУВОЗАНАТНИ ТАЪМИНЛАШДА МОЛИЯ-КРЕДИТ ТИЗИМИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ
ҒИЁСОВ ИЛҲОМ КАРИМОВИЧ. БОШҚАРУВ ҲИСОБИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ
ГОФУРОВ ДОСТОН БОХРОМОВИЧ. ЎЗБЕКИСТОНДА ДАВЛАТ ВА КОРПОРАТИВ ХАРИДЛАР ЖАРАЁНИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
ДАНИЯРОВ ҚУАТБАЙ ДАУИРХАНОВИЧ. ИҚТИСОДИЁТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ШАРОИТИДА ТАДБИРКОРЛИК СУБЪЕКТЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ТАРТИБГА СОЛИШНИНГ МОЛИЯВИЙ МЕХАНИЗМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ (Қорақалпоғистон Республикаси мисолида)
ДЖУРАЕВ КАМОЛИДДИН НУРИДДИНОВИЧ. ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА БАНК ИЧКИ ОПЕРАЦИЯЛАРИ ҲИСОБИ ВА АУДИТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
ЖАЛИЛОВ ТУРСУНПЎЛАТ ҚАХРАМОНОВИЧ. ЁҚИЛҒИ ЭНЕРГЕТИКА КОРХОНАЛАРИДА ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТНИ МОЛИЯЛАШТИРИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ
ЖЎРAEВ ИСРOИЛ ИБРOҲИМOВИЧ. ЎЗБEКИСТOН РEСПУБЛИКAСИ ТИЖОРАТ БАНКЛAРИ ДЕПОЗИТ БАЗАСИНИ МУСТАҲКАМЛAШ
ЗАЙНИДДИНОВ ФАХРИДДИН ШАРОФИДДИНОВИЧ. ПЕНСИЯ ТИЗИМИ ДАРОМАДЛАРИНИ ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ВА ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛИЯТГА САМАРАЛИ САРФЛАШ ЙЎЛЛАРИ
ЗАРИПОВ ХУСАН БАХОДИРОВИЧ. СОЛИҚЛАРНИНГ КОРХОНАЛАР МОЛИЯВИЙ-ХЎЖАЛИК ФАОЛИЯТИГА ТАЪСИРИНИ БАҲОЛАШ ЙЎЛЛАРИ
ИМОМОВ РУСТАМ НАРЗУЛЛАЕВИЧ. ДАВЛАТ ТОМОНИДАН ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИ МОЛИЯВИЙ ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
ИМОМОВ УМИДЖОН ҒАЙРАТЖОНОВИЧ. ИННОВАЦИОН ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА БАНК СУҒУРТАСИ ВА УНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛЛАРИ
ИСМАИЛОВ ХУСАНБОЙ МАХАМАДҚОСИМ ЎҒЛИ. АЛОҚА КОРХОНАЛАРИДА МОЛИЯВИЙ БАРҚАРОРЛИКНИ ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ
КАРИМЖОНОВА МУНАВВАР ИБРАГИМОВНА. БОЖХОНА ХИЗМАТИ ХОДИМЛАРИ МЕҲНАТИ ВА УНГА ҲАҚ ТЎЛАШ ҲИСОБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
КОСТАЕВ УМИДЖОН УМИРЗАКОВИЧ. СТРАТЕГИК БОШҚАРУВ ҲИСОБИ МЕТОДОЛОГИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
ҚУЛМЕТОВ МАНСУРБЕК РЎЗМАТОВИЧ. ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ЎРТАСИДАГИ РАҚОБАТНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ
ҚУРБОНОВ РУФАТ БАХТИЁРОВИЧ. ХУСУСИЙ БАНКЛАРНИНГ РЕСУРС БAЗAСИ ВA УНИ МУСТАҲКАМЛАШ МАСАЛАЛАРИ
МАВЛЯНОВА ДИЛОБАР МАХКАМОВНА. ЖОРИЙ АКТИВЛАР ҲИСОБИ, ТАҲЛИЛИ ВА АУДИТИНИ УСЛУБИЙ ЖИҲАТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
МАЖИДОВ ЖАМОЛИДДИН КОМОЛИДДИНОВИЧ. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ АКТИВЛАР ПОРТФЕЛЛАРИНИНГ СИФАТИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ
МУРОДОВ БОБИРЖОН ҲАЁТЖОН ЎҒЛИ. ЎЗБЕКИСТОНДА МУҚОБИЛ МОЛИЯЛАШТИРИШ БОЗОРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ
МУСАЛИМОВ ШУХРАТ ИСАМУХАМЕДОВИЧ. МОЛ-МУЛК СОЛИҒИНИ ҲИСОБЛАШ ВА УНДИРИШ МЕХАНИЗМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
ПРОКУДИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ СУЩЕСТВЕННОСТИ И ОЦЕНКИ АУДИТОРСКОГО РИСКА В АУДИТЕ
РАЗЗАҚОВ ЖАСУР ХАМРАБОЕВИЧ. ИНВЕСТИЦИЯ ЛОЙИҲАЛАРИНИ СИНДИЦИЯЛАШТИРИЛГАН КРЕДИТЛАР ҲИСОБИГА МОЛИЯЛАШТИРИШ МЕХАНИЗМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
СУЛТОНОВ ШЕРАЛИ НУРАЛИЕВИЧ. ЎЗБЕКИСТОНДА ФОНД БОЗОРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛЛАРИ.
ТАЖЕНОВА ГУЛБАХАР ЕСБОСЫНОВНА. ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ МАҲСУЛОТЛАРИ ЭКСПОРТИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ АМАЛИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
ТЕМИРХАНОВА МУТАБАР ЖЎРАЕВНА. ТУРИСТИК МАҲСУЛОТЛАР ҲИСОБИ ВА ТАҲЛИЛИНИНГ МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
ТИЛЛАЕВ ХУРШИДЖОН СУЛАЙМОН ЎҒЛИ. ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БОЗОРИДАГИ ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ
ТЎЙЧИЕВ АБДУРАХМОН ҒОФУРОВИЧ. КИЧИК БИЗНЕСГА ИННОВАЦИЯЛАР ТРАНСФЕРИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ МЕХАНИЗМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
ТЎРAЕВ AБДУРAҲИМ НОРТОЖИЕВИЧ. ХЎЖАЛИК ЮРИТУВЧИ СУБЪЕКТЛАРДА ИЧКИ АУДИТНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА УНИНГ УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
ТУРСУНOВ ЖAХOНГИР ПУЛAТOВИЧ. ЎЗБЕКИСТOНДA ИҚТИСOДИЁТНИ РИВOЖЛAНТИРИШ ВA ЛИБЕРAЛЛAШТИРИШ ДAВРИДA ПЕНСИЯ ТAЪМИНOТИ ТИЗИМИНИ ТAКOМИЛЛAШТИРИШ
УМИРКУЛОВ БЕРДИЁР БАБАЕВИЧ. МАҲСУЛОТ (ИШ, ХИЗМАТ)ЛАР СИФАТИНИ ТАЪМИНЛАШ ХАРАЖАТЛАРИ ҲИСОБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
ЎРИШЕВ ҚАХРАМОН ОХУНОВИЧ. ЁҒ-МОЙ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ КОРХОНАЛАРИДА ХУСУСИЙ КАПИТАЛ ҲИСОБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
ЎРОҚОВ УЧҚУН ЮНУСОВИЧ. МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТЛАР МУСТАҚИЛЛИГИНИ ОШИРИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ
ХАМДАМОВ ШАВКАТ КОМИЛОВИЧ. ФУҚАРОЛАР ЁШИГА ДОИР ПЕНСИЯ ТАЪМИНОТИНИНГ ТАШКИЛИЙ-ИҚТИСОДИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
ХОДЖИКУЛОВА САОДАТ НАРИМАНОВНА. ХАЛҚАРО МОЛИЯ ИНСТИТУТЛАРИ ТОМОНИДАН КИЧИК БИЗНЕС СУБЪЕКТЛАРИНИ КРЕДИТЛАШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
ХУДАЯРОВ ОЙБЕК ОДИЛОВИЧ. ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА БАЛАНСДАН ТАШҚАРИ ОПЕРАЦИЯЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
ХУДАЯРОВА ХУРШИДА АБДУНАЗАРОВНА. ЎЗБEКИСТOНДА ЧАКАНА БАНК ХИЗМАТЛАРИ АМАЛИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
ҲАҚБЕРДИЕВ БЕКЗОД ЎКТАМОВИЧ. ЎЗБЕКИСТОНДА СУҒУРТА КОМПАНИЯЛАРИНИНГ МОЛИЯВИЙ БАРҚАРОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ЙЎНАЛИШЛАРИ
ҲАМРАЕВ ОБИД АХАТОВИЧ. БАНКЛАРГА УЗОҚ МУДДАТЛИ МАБЛАҒЛАРНИ ЖАЛБ ҚИЛИШ АМАЛИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
ШЕРМУХАМЕДОВ БЕХЗОДЖОН УСМОНОВИЧ. ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА ДЕПОЗИТ СИЁСАТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ
ШЕРОВ АЛИШЕР БАКБЕРГАНОВИЧ. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ
ЭРГАШЕВ ЭРКИН ИРОКОВИЧ. МОЛИЯВИЙ ТАЪМИНОТНИ БАРҚАРОРЛАШТИРИШ АСОСИДА БОҒДОРЧИЛИК ВА УЗУМЧИЛИК ТАРМОҒИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ
ЭШОВ МАНСУР ПУЛАТОВИЧ. КОРХОНАНИНГ ФУНДАМЕНТАЛ ҚИЙМАТИНИ БОШҚАРИШ МЕТОДОЛОГИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
КАРИМОВА ГУЛБАХОР АБДУСАТТАРОВНА. МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТГА ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАРИНИ ЖАЛБ ҚИЛИШНИНГ МОЛИЯВИЙ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
МАМАЖОНОВ АКРАМЖОН ТУРГУНОВИЧ. ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИДА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ХАРАЖАТЛАРИ ВА МАҲСУЛОТ ТАННАРХИ ТАҲЛИЛИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

 

Success helper
Success warning